Deelnemersvoorwaarden

DEELNEMERSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities       

Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met RC Coaching.

RC Coaching Deelnemer: De VOF RC Coaching, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Schoterweg 118 zwart,

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen RC Coaching en een Deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan RC Coaching zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1          Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen RC Coaching en iedere Deelnemer.

2.2          Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van RC Coaching en alle personen die voor RC Coaching werkzaam zijn en/of door RC Coaching zijn ingeschakeld.

2.3          Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4          Op alle door RC Coaching gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere Deelnemer is verplicht kennis te nemen van de deelnemersvoorwaarden van RC Coaching.

Artikel 3 – Deelnemersovereenkomst

3.1          De deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en RC Coaching komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van RC Coaching. De deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2          De door de Deelnemer ingevulde deelnemersovereenkomst en deze deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van RC Coaching en de Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3          De Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan RC Coaching aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn en tijdig aan RC Coaching worden verstrekt.

3.4          De deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze deelnemersvoorwaarden gesloten deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5          Indien een Deelnemer een deelnemersovereenkomst met RC Coaching heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met RC Coaching gesloten deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6          Indien de Deelnemer de deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan RC Coaching gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van RC Coaching.

3.7          Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij RC Coaching af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

3.8          Met alle abonnementen kan de Deelnemer het aangegeven aantal keren per maand trainen. Niet gebruikte credits zijn niet mee te nemen naar de volgende maand. De Deelnemer is verplicht zich in te schrijven voor de training via het inschrijfsysteem van RC Coaching.

3.9          De personal trainingssessies zijn maximaal 3 maanden geldig na aankoop, tevens zijn deze sessies ook niet om te ruilen voor liquide middelen.

3.10       RC Coaching is bevoegd om het gebouw te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. RC Coaching is bevoegd de openingstijden van het gebouw tijdelijk of blijvend te wijzigen. RC Coaching is bevoegd het gebouw voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 48 uur bedraagt heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

3.11        Deelnemers kunnen introducés uitnodigen. Op vertoon van een inschrijving kunnen deze introducés op afspraak gebruik maken van de faciliteiten van RC Coaching. Eventuele verschuldigde bedragen dienen voorafgaand aan het bezoek te worden voldaan.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1          De abonnementsgelden voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van RC Coaching dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan RC Coaching te zijn voldaan. Indien een abonnement gedurende de lopende maand ingaat, wordt naar rato een gebroken maandbedrag berekend.

4.2          De Deelnemer machtigt RC Coaching door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst om de aan RC Coaching verschuldigde abonnementsgelden middels automatische incasso af te schrijven.

4.3          Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4          RC Coaching behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5          De door de Deelnemer verschuldigde abonnementsgelden voor het gebruik van de faciliteiten van RC Coaching, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van RC Coaching liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 5 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1          Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. RC Coaching zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met RC Coaching, bij gebreke waarvan RC Coaching ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2          Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3          RC Coaching heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

  • De Deelnemer zich naar de mening van RC Coaching schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
  • Als de Deelnemer de regels van RC Coaching stelselmatig overtreedt.

Artikel 6 – Annuleringsvoorwaarden personal training

6.1          De Deelnemer conformeert zich bij het maken van een persoonlijke afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 24 uur van te voren worden doorgegeven. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd worden de kosten volledig in rekening gebracht tenzij de deelnemer een gegronde reden heeft voor verlate of niet nagekomen afspraak.

Artikel 7 – Etenswaren, drank, roken en huisdieren

7.1          RC Coaching is een rookvrije vestiging, roken is derhalve verboden. Huisdieren zijn binnen de trainingsfaciliteiten niet toegestaan zonder toestemming.

Artikel 8 – Risico en Aansprakelijkheid

8.1          Het gebruik van de faciliteiten van RC Coaching en/of het volgen van groepstrainingen en/of activiteiten van welke aard dan ook is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

8.2          Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

8.3          Zowel RC Coaching als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

8.4          RC Coaching en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

8.5          De Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van RC Coaching, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

8.6          De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van RC Coaching en ieder ander van wiens hulp RC Coaching gebruik maakt bij de uitvoering van de deelnemersovereenkomst.

Artikel 9 – Persoonsgegevens en privacybeleid

9.1          De Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan RC Coaching verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

9.2          Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan RC Coaching toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van RC Coaching. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door RC Coaching gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). RC Coaching zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

9.3          De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan RC Coaching ondubbelzinnig toestemming om aan de Deelnemer aanbiedingen van RC Coaching per e-mail en anderszins toe te sturen. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1       Deze deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 maart 2022.

10.2       In het geval dat enige bepaling in deze deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. RC Coaching en de Deelnemer zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

10.3       Iedere rechtsverhouding met RC Coaching wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen de Deelnemer en RC Coaching die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.